Zrównoważony rozwój
Ochrona przyrody

Czym jest zrównoważony rozwój i dlaczego powinniśmy zwrócić na niego uwagę?

Opublikowany w 1987 roku raport komisji WCED, powołanej i działającej na zlecenie ONZ, nosił tytuł bardzo znaczący dla idei zrównoważonego rozwoju – „Nasza wspólna przyszłość”. Dla doktryny zrównoważonego rozwoju to właśnie przyszłość, a w zasadzie jej jakość, determinować powinna nasze społeczne, polityczne i ekonomiczne tu i teraz.

Co oznacza zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój to taki, który zakłada, że aktualne potrzeby ludzi można, a nawet trzeba zaspokajać bez ograniczenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Stan nauki i możliwości technologiczne pozwalają współcześnie żyjącym korzystać z wielu dóbr, ale jednocześnie dają sposobność takiego nimi gospodarowania, by szanse generacji, które nadejdą po nas, nie były gorsze niż nasze. Aby idea zrównoważonego rozwoju mogła stać się rzeczywistością, konieczne jest łączne traktowanie celów związanych z rozwojem społecznym, integracją społeczną i ochroną środowiska. Postulaty zrównoważonego rozwoju realizowane muszą być przy tym we wszystkich dziedzinach życia oraz obowiązywać jednostki i masy, instytucje państwowe i prywatny biznes, konsumentów i producentów. Cele zrównoważonego rozwoju zdefiniowane przez ONZ to długa lista 17 wyzwań dotyczących m.in. takich dziedzin jak ubóstwo, nierówność społeczna, pokój, zmiany klimatyczne, rozwój technologii przyjaznej środowisku, zrównoważona konsumpcja i produkcja, gospodarka cyrkularna.

Gospodarka obiegu zamkniętego i efektywne wykorzystanie zasobów

Zasoby naturalne kurczą się, ich wydobycie staje się coraz kosztowniejsze, także dla środowiska. Produkcja i konsumpcja dóbr to stale powiększająca się emisja CO2, zastraszający przyrost odpadów i związana z tym dewastacja całych ekosystemów. W obliczu tych zjawisk koniecznością stało się wypracowanie nowego modelu gospodarki, który zapobiegałby wspomnianym negatywnym skutkom działalności człowieka. Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) opiera się między innymi na wielokrotnym użyciu materiałów potrzebnych do produkcji dóbr oraz ograniczeniu ilości wytworzonych odpadów i zabezpieczenie tych, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego. Producenci w tym obszarze w dużym stopniu polegać muszą na współdziałaniu z profesjonalistami, którzy zajmują się gospodarowaniem odpadami.

Specjaliści z firmy Stena Recycling, wspierają firmy i instytucje w zakresie segregacji odpadów oraz recyklingu i ich ponownego użycia, co pozwala oszczędzać zasoby naturalne i jednocześnie ograniczyć ilość wygenerowanych odpadów. Działalność firm takich jak Stena Recycling jest niezastąpiona w realizacji najważniejszych postulatów zrównoważonego rozwoju. Stena Recycling dostarcza zindywidualizowane i kompleksowe rozwiązania, które optymalizują procesy selekcji i przechowywania odpadów, ich racjonalnego transportu, recyklingu, a także inicjuje w firmach działania na rzecz projektowania dla recyklingu, edukuje przedsiębiorców i młodzież.

Materiał zewnętrzny

Ilona to autorka i ekolog, absolwentka studiów z dziedziny ochrony środowiska. Jako wegetarianka z pasją do roślin, w szczególności do swojej kolekcji monster, i kundelkiem Waflem u boku, Ilona pisze inspirujące i naukowo poparte artykuły. Jej teksty oferują praktyczne rady i spostrzeżenia na temat zrównoważonego życia i wpływu na środowisko. 🌱🐾