Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych i zasady postępowania
Ekologia

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych i zasady postępowania

Odpady niebezpieczne ze względu na swoje właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne wymagają zachowania szczególnej ostrożności i podporządkowania się wielu zasadom regulującym sposoby ich zagospodarowania.

Odpady niebezpieczne nie są jednorodną grupą odpadów, mogą pochodzić z różnych źródeł, a każdy ich rodzaj wymagać może innych form zabezpieczeń. Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych pozwala prawidłowo przyporządkować daną substancję czy materiał do określonej grupy odpadów niebezpiecznych i w ten sposób ustalić właściwy sposób postępowania. Jaki podział odpadów jest obowiązujący? Jak identyfikować odpady niebezpieczne i nimi zarządzać?

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych i zasady postępowania
Materia partnera (LH)

Rodzaje odpadów niebezpiecznych

Katalog odpadów określony rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku wskazuje 20 głównych grup odpadów, a wśród nich bardzo długą listę substancji niebezpiecznych wraz z przypisanymi im kodami odpadu. Klasyfikacja ta ma kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania z odpadem i na jej podstawie organizuje się selektywną zbiórkę, składowanie, transport odpadów niebezpiecznych i ich utylizację. Do odpadów niebezpiecznych zaliczane są m.in. elektroodpady, odpady medyczne, weterynaryjne, rozpuszczalniki, farby, lakiery, kleje, szczeliwa, smoły, odpady zawierające rtęć, arsen, metale ciężkie, azbest, cyjanki, niebezpieczne silikony, kwasy, wodorotlenki i wiele innych. Podstawą ich klasyfikacji są przede wszystkim miejsce ich powstania, właściwości oraz potencjalna użyteczność odpadów. Prawidłowa klasyfikacja odpadów niebezpiecznych nie może funkcjonować bez fachowej wiedzy i analiz laboratoryjnych, które umożliwiają właściwe przyporządkowanie odpadu do określonej kategorii oraz zastosowanie właściwych zabezpieczeń. Wytwórcy odpadów niebezpiecznych mogą w tym zakresie liczyć przede wszystkim na pomoc specjalistycznych firm z branży zarządzania odpadami. Stena Recycling, działający na terenie całej Polski lider w dziedzinie recyklingu i utylizacji odpadów, prowadzi nie tylko profesjonalne szkolenia dotyczące klasyfikacji odpadów niebezpiecznych, ale wspiera także przedsiębiorców we wszystkich działaniach związanych z zagospodarowaniem odpadów tego typu. Specjaliści Stena Recycling zajmują się m.in. optymalizacją procesów bezpiecznego segregowania i magazynowania odpadów, dostarczają odpowiednie certyfikowane pojemniki na odpady niebezpieczne oraz organizują transport odpadów niebezpiecznych i ich fachową utylizację.

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych, ich transport i recykling

W świetle polskiego prawa, wytwórca odpadów niebezpiecznych jest za nie w pełni odpowiedzialny aż po ich ostateczną utylizację, czyli unieszkodliwienie w specjalistycznych instalacjach. Zarówno wytwarzanie, magazynowanie, transport, jak i utylizacja odpadów niebezpiecznych mogą być realizowane jedynie przez podmioty posiadające właściwe zezwolenia, a postępowanie z odpadami niebezpiecznymi na wszystkich tych etapach podlega rygorystycznej kontroli. Wymagane są zapewniające pełne bezpieczeństwo składowanie odpadów, ich inwentaryzacja oraz ewidencjonowanie. Reguły postępowania z odpadami niebezpiecznymi sprecyzowane zostały m.in. w ustawie o odpadach z 2012 roku, a transport odpadów niebezpiecznych wymaga podporządkowania się zapisom międzynarodowej umowy ADR. Warto również wiedzieć, że magazynowanie odpadów niebezpiecznych od 2021 roku stało się jeszcze bardziej wymagające, zwłaszcza w zakresie czasu magazynowania oraz oznaczania miejsca składowania odpadów i pojemników na odpady niebezpieczne.

Materiał partnera (LH)

Ilona to autorka i ekolog, absolwentka studiów z dziedziny ochrony środowiska. Jako wegetarianka z pasją do roślin, w szczególności do swojej kolekcji monster, i kundelkiem Waflem u boku, Ilona pisze inspirujące i naukowo poparte artykuły. Jej teksty oferują praktyczne rady i spostrzeżenia na temat zrównoważonego życia i wpływu na środowisko. 🌱🐾