Ochrona przyrody

Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej

Obszar tematyczny zapisów związanych z ochroną przyrody w prawie unijnym obejmują głównie zagadnienia związane z: • Ochroną dziko żyjących ptaków (Dyrektywa 79/409/EEC zmodyfikowana dyrektywami 81/854/EEC, 85/411/EEC, 86/122/EEC, 91/244/EEC, 94/24/EC) • Ochroną naturalnych siedlisk oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa 92/43/EEC…

Prawna ochrona gawrona

Do członków Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Słupsku dotarły sygnały o zamiarach likwidacji gawronów gniazdujących w miastach regionu. Na pierwszy plan opozycjoniści wysuwają hałaśliwość ptaków, zanieczyszczanie terenu, utrudnienia w korzystaniu z terenów zieleni. W związku z tym, iż działania…