Ochrona przyrody

Czy ochronimy żółwia błotnego?

Jest bez wątpienia najrzadszym reprezentantem rodziny gadów w Polsce. Oprócz tego od końca lat dziewięćdziesiątych zajmuje także niechlubne, pierwsze miejsce na przemytniczej liście „przebojów” wśród krajowych zwierząt objętych ścisłą ochroną. Pomimo ścisłej ochrony gatunkowej, którą został objęty już w 1925…

Przede wszystkim nie szkodzić

Członkowie Państwowej Rady Ochrony Przyrody, dostrzegając nieskuteczność swoich działań, postanowili skorzystać ze wzoru, jakim była Szwajcarska Liga Ochrony Przyrody. Działała ona od 1909 roku i gromadziła fundusze na wykupywanie cennych dla przyrody obiektów i terenów prywatnych. Pomysł, aby część obowiązków…

Pozwolenia zintegrowane

Do końca br. ok. 2,5 tys. zakładów przemysłowych ma czas na uzyskanie tzw. pozwoleń zintegrowanych, które są w istocie licencją na działanie. Ten obowiązek wynika z wdrożenia do polskiego prawa ekologicznego dyrektywy unijnej. Do tej pory nie wydano ani jednego…

Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej

Obszar tematyczny zapisów związanych z ochroną przyrody w prawie unijnym obejmują głównie zagadnienia związane z: • Ochroną dziko żyjących ptaków (Dyrektywa 79/409/EEC zmodyfikowana dyrektywami 81/854/EEC, 85/411/EEC, 86/122/EEC, 91/244/EEC, 94/24/EC) • Ochroną naturalnych siedlisk oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa 92/43/EEC…

Prawna ochrona gawrona

Do członków Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Słupsku dotarły sygnały o zamiarach likwidacji gawronów gniazdujących w miastach regionu. Na pierwszy plan opozycjoniści wysuwają hałaśliwość ptaków, zanieczyszczanie terenu, utrudnienia w korzystaniu z terenów zieleni. W związku z tym, iż działania…